این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > ساختار سازماني كنفرانس
.: ساختار سازماني كنفرانس

رئیس کنفرانس:  دکتر حمیدرضا عظمتی؛ رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
.........................................................
دبیر کنفرانس: دکتر محمد شمس اسفند آبادی

 

برای مشاهده رزومه به آدرس "www.srttu.edu/english-cv-dr-shams" مراجعه نمایید.

.........................................................
دبیر علمی کنفرانس:
دکتر سعید علیائی
نتیجه تصویری برای دکتر سعید علیایی

برای مشاهده رزومه به آدرس "www.srttu.edu/olyaee_persian" مراجعه نمایید.

.........................................................
دبیر اجرایی کنفرانس:
دکتر علی بدری

برای مشاهده رزومه به آدرس "www.srttu.edu/english-cv-dr-badri" مراجعه نمایید.
.........................................................
رئیس شورای سیاست گذاری:
دکتر رضا قندهاری

 

برای مشاهده رزومه به آدرس "www.srttu.edu/english-cv-dr-ghanehari" مراجعه نمایید.