این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه زمانبندی کنفرانس
به اطلاع شرکت کنندگان محترم پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند برنامه کنفرانس با جزئیات نشست ها به شرح زیر می باشد.


به اطلاع شرکت کنندگان محترم پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند برنامه کنفرانس با جزئیات نشست ها به شرح زیر می باشد:


back2017-04-16Voting is4 time