این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانی کلیدی سوم
جناب آقاي پروفسور فرهاد رشیدی حائری استاد برجسته دانشگاه EPFL سوئیس به عنوان سخنران كليدي در كنفرانس حضور خواهند داشت. موضوع سخنرانی ایشان
"Electromagnetic Time Reversal: From theoretical foundations to real-world applications" است.

 

back2017-01-05Voting is0 time