این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات برتر در نشریه دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی
بر اساس تفاهم نامه بین شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران و نشریه Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations مقالات برتر کنفرانس (پس از داوری تکمیلی) در ویژه نامه این مجله به چاپ خواهند رسید.
برای آگاهی بیشتر به وبسایت مجله به آدرس http://jecei.srttu.edu مراجعه فرمایید.
back2016-12-19Voting is1 time